โพสต์ล่าสุด

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนรู้ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรก […]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมม […]

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน […]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]