โพสต์ล่าสุด

ประกาศ ระเบียบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 23 ก.พ. 2021

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

| 3 ก.พ. 2021

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)

| 8 ม.ค. 2021

ตามที่ได้มีการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ประกาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จัง […]

การลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

| 19 ธ.ค. 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย