โพสต์ล่าสุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

การลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP)

| 19 ส.ค. 2020

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP)

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning โดยใช้กระบวนการ Five Step : QSCCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเซตและผลต่างระหว่างเซต

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning โดยใช้กระบวนการ Five Step : QSCCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเซตและผลต่างระหว่างเซต

วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ Social Media For Education (SMEDU)

วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ Social Media For Education (SMEDU)