โพสต์ล่าสุด

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือด่ว […]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีประ […]

การประกวดราคาซื้อด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสาร

ผลของวิธีการสอนโดยใช้แอพลิเคชันคาฮูท (kahoot) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาจำนวนสมาชิกของเซต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง กล่องบรรจุภัณฑ์กันกระแทกวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท โควต้านักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา2564

| 9 มี.ค. 2021

เผยแพร่ผลงานวิจัย