โพสต์ล่าสุด

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 14 ก.ค. 2020

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบทดลอง มิถุนายน

| 14 ก.ค. 2020

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

| 30 มิ.ย. 2020

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 12 ห้อง ดังนี้

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| 30 มิ.ย. 2020

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 17 ห้อง ดังนี้

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจะดำเนินการ การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 เมื่อเปิดภาคเรียน

| 22 มิ.ย. 2020

ด้วยเหตุการณ์ปัจจับันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป