การลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสต 2  ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสต 2  ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสต 2  ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสต 2  ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 1 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน