ข้อมูลทั่วไป

17 มี.ค. 2020
ตราโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

เครื่องหมายโรงเรียน : ป้อมปราการ และหมวกดาบไขว้

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – เหลือง

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน : ดอกปาริชาต

เพลงประจำโรงเรียน : เพลงมาร์ชชุมพล

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
– พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
– ส่งเสริมักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพและมีงานทำ
– พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
– พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
– พัฒนาการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
– พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
– ส่งเสริมให้ผู้ปกรองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Purpose)
– ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
– ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ สามารถนำความรู้ไปผลิตงานด้อย่างสร้างสรรค์
– ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและ – ประกอบอาชีพสุจริต
– บุคลากรในโรเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
– มีระบบบริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพ
– ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)
“ยิ้ม ไหว้”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)
“สถานศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community School)”

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
“การมีส่วนร่วม”


กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ด้านผู้เรียนทักษะชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย สู่การประกอบอาชีพที่สุจริต
กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรและเครือข่ายร่วมพัฒนา