ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
277
360
637
16
ม.2
248
302
550
14
ม.3
225
279
504
12
รวมมัธยมต้น
750
941
1,691
42
ม.4
141
279
420
12
ม.5
140
267
407
11
ม.6
148
245
393
10
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
429
791
1,220
33
รวมทั้งหมด
1,179
1,732
2,911
75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562