ข้อมูลนักเรียน

25 มิ.ย. 2021
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
284
341
625
16
ม.2
281
338
619
17
ม.3
258
353
611
16
รวมมัธยมต้น
823
1,032
1,855
49
ม.4
177
276
453
12
ม.5
187
276
463
12
ม.6
126
265
391
12
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
490
817
1,307
36
รวมทั้งหมด
1,313
1,849
3,162
85