ข้อมูลนักเรียน

16 ก.ค. 2019
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
277
357
634
16
ม.2
242
302
544
14
ม.3
224
278
502
12
รวมมัธยมต้น
743
937
1,680
42
ม.4
135
276
411
12
ม.5
140
265
405
11
ม.6
147
244
391
10
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
422
785
1,207
33
รวมทั้งหมด
1,165
1,722
2,887
75