ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

ดร.พิพัฒน์   ศรีสุขพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ไม่ได้ทำการสอน

นายอรุณ   ทองแสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ไม่ได้ทำการสอน

นางปาริฉัตร   เทียนทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ไม่ได้ทำการสอน

นายวิทยา   ศรีวิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ไม่ได้ทำการสอน

นายสลับ   หัดคำหมื่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการ

ไม่ได้ทำการสอน

นางยุพาพร   ประจันติ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสุภาวดี   ผาตะเนตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางจิตรามาศ   คำดีบุญ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเพ็ญนภา   ทองแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพล   หวานเหย

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสุดารัตน์   อริยะศิริวงศ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายประดิษฐ์   สุวรรณวงษ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวิทยา   อินกง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพเยาว์   โอภาส

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวทวีพร   ปทุมมา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายพลกฤษณ์   รอดถาวร

ครู

ชำนาญการ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายเทวากร   ต่างโอฐ

ครู

ชำนาญการ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอภิญญา   มะธุผา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัฒนาการ   ศรเสนา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวประภัสรา   ดงจารย์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย