ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

พิพัฒน์   ศรีสุขพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

วิทยา   ศรีวิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

ปาริฉัตร   เทียนทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

สุภาวดี   ผาตะเนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

สลับ   หัดคำหมื่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการ

สมจิตร   วิเศษสุนทร

ครู

เชี่ยวชาญ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

ประดิษฐ์   สุวรรณวงษ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

ณัฐพล   หวานเหย

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

ทวีพร   ปทุมมา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

เพ็ญนภา   ทองแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

พเยาว์   โอภาส

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

จิตรามาศ   คำดีบุญ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

วิทยา   อินกง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

สาลินี   แสนสุข

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

ละอองทิพย์   พลทะรักษา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

พิทธยาภรณ์   มาตา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

ภิญญาพัชญ์   ชัยกิจธนพัฒน์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

นิติคุณ   พลแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มาฆวรรณ   คำพูล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

ยุภาพร   แวดล้อมธนบุญ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ