ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาวฉัตรียา   ปัจจวงษ์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวมยุรี   สุวรรณโก

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวมัณฑนา   ศรีสุจันทร์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพิมลรัตน์   สร้างช้าง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสาลินี   แสนสุข

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวศิริรัตน์   บุญตา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางภิญญาพัชญ์   ชัยกิจธนพัฒน์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอินทิพร   จิรฐานิด

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวจันทนา   กลมาศ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางมาฆวรรณ   คำพูล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางละอองทิพย์   พลทะรักษา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพิทธยาภรณ์   มาตา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางบุษบา   เตชะศิรินุกูล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนิติคุณ   พลแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวยุภาพร   แวดล้อมธนบุญ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางลักษณา   ทองแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสกาวรัตน์   หริมเทพาธิป

ครู

ชำนาญการ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปิยดา   สุวรรณจิต

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวธิดาภรณ์   จันทราเสวี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาววรัญชรี   มั่นสนธิ์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย