ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาวสุภลักษ์   เสมอสมัย

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางรัชฎาภรณ์   สีหาภูธร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางประภาขวัญ   บุญพิมล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางจินตนา   โนนวงศ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนันทิยาวรรณ   สรสิทธิ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเนติ   บุญพิมล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางธนาภา   คูโพนทอง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางอรัญญา   บริจาค

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายธนภณ   อุ่นวิเศษ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกาญจนา   ทองจบ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาณุ   บุตรวิเศษ

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพลนิกร   สุกรรณ์

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางหนึ่งฤทัย   อุเทศ

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายสุรชัย   สุกใส

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเกศรินทร์   ดีแสน

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจิราภา   ศิลาคม

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจันทร์เพ็ญ   โคตรภูธร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางไพลิน   ประเสริฐศรี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธนิยา   ธรรมวิเศษ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวศิริรัตน์   ก้านกิ่งคำ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย