ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาวสุดารัตน์   เอนกนันท์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวศุภรดา   สอนสุภาพ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางญานิกา   รอดถาวร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายเทอดศักดิ์   ไตรแก้ว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกมลชนก   ชากุทน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมบัติ   ตันนารัตน์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายยุทธพงษ์   โฮมหงษ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายสงกรานต์   ภาคี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายประนอม   เคหฐาน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอานุ   พลทะรักษา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอนุชาติ   ทองจบ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายคำพัน   โอตาคาร

ครู

ชำนาญการ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายประครอง   ดวงแก้ว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชิตณรงค์   การไร่

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวิชชา   ไชยเพ็ชร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางวรรณรัตน์   อินพินิจ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกาญจนสุดา   ไชยเพ็ชร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางนำนภา   บุญสอน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายปฎิพัทธ์   บูชากุล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพงษ์   ภูชมศรี

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย