ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นายรชานนท์   ลีเพ็ญ

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวลัดดาวรรณ   แก้วม่วง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกุลชา   เทศศรีเมือง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายณัฐพงศ์   น้อยลา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปานตะวัน   ประวิเศษ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวยาจิตร์   เบนเนตต์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางกัญญา   โยธิกุล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวสันต์   แก้วมณี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสุริชัย   โคดเมือง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางเพ็ญนิภา   บัวคอม

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมร   มาลา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพิมลจันทร์   กิตติรัตนบุตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววรรณิศา   ลีเพ็ญ

ครู

ชำนาญการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายทวิชัย   ผาน้ำคำ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสมจิตร   วิเศษสุนทร

ครู

เชี่ยวชาญ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายจีรวัฒน์   ศรีชัยชนะ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนากร   ทองธิราช

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวสวัตติ์สกุล   แก้วก่า

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกนิฎฐา   ธนุการ

ครู

ชำนาญการ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวรุ่งอรุณ   เพ็ญกุลกิจ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น