ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร   สัตยาธิฐาน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวบัวมี   เหนือโพธิ์ทอง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวมยุรี   สุวรรณรอด

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวทิพย์สุคนธ์   สมรูป

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวเกษราภรณ์   ปัญยาง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนิภาพร   กุลสุข

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวลักขณา   คลังแสง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวภคพร   ชาดา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพรนิภา   ปัญหาไชย

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปรียาอร   สาริสี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุมิตรา   โคตรปัญญา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปัทมา   คำภูแก้ว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายจตุรงค์   สอดเสน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชินโชติ   ศรีคำภู

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาววาลิกา   พิลาชาติ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวเสาวณี   ทินรัตน์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวรัตติยา   ศรีจันทร์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอุษา   ควรคำ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ศิริยานนท์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวฉภิญญา   ทีสี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย