ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ศิริยานนท์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิชชุดา   อิ่มเดชา

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวีรวัฒน์   การเมือง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสุพัตรา   แก้วคำสอน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายคมสันต์   เอกศิริ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายทรงวุฒิ   บุษดี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ว่าที่ ร.ต.หญิงดลฤดี   โนนสุรัตน์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สุขศึกษา พลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวชลธิชา   กลมเกลียว

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายรชฏ   ทรงคาสี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิกันดา   ผันผ่อน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวยุพิณ   ผิวขาว

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสกาวเดือน   กางทอง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาววิสาขา   สุดสงคราม

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางอัชรา   สุวรรณรอด

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสิรินทรา   ดีมาก

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนพรัตน์   โคตรพัฒน์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสุกัญญา   ราศรี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวิทวัส   คำชมภู

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศุภชัย   โสวัน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายธวัชชัย   บัวพรมมี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น