ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020
เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

นายศุภชัย   โสวัน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางปรารณี   จันทะแจ่ม

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวจรุงจิต   นาคเสน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนิธินาถ   สรรพอาสา

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพรรวินท์   ฤทธิ์สว่าง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวอะธิดา   แสงอรุณ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ่าสิบเอกหญิงมานิตา   ขาวผ้วน

ครู (พนักงานงานราชการ)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเมงยิง   กูว

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวัยวิทย์   ทองแท้

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวภารดี   ศรีสมบูรณ์

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายศุภกิตติ์   บุญสอน

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวประไพพัตร   ศรีสุขพันธ์

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวรวุฒิ   วิเศษสุนทร

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางนภาพร   สนิทบรรเลง

บรรณารักษ์

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ไม่ได้ทำการสอน

นางสาวเทสสิ โบทาลี   กิโม

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวเฟอร์ลิน จอย   บาลาออย

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอาเซท โอมาร์   มาลิม

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นายมิซึกิ   อิเคงามิ

ผู้ช่วยครู

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพรพรรณ   อินทจักร์

พยาบาล

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ไม่ได้ทำการสอน

นางสาวทิพย์สุดา   ชัยมุล

ครูธุรการ

ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ไม่ได้ทำการสอน