การประกวดราคาซื้อด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสาร