ทำเนียบผู้บริหาร

17 มี.ค. 2020
รูป ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายสำลี ผดุงศรี ครูใหญ่คนแรก 2500 – 2516
นายวิเชียร ชูประยูร อาจารย์ใหญ่ 2516 – 2519
นายสมหวัง คณิตประเสริฐ ผู้อำนวยการ 2519 – 2529
นายฉลาด นิเทศ ผู้อำนวยการ 2529 – 2533
นายสุเมธี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ 2533 – 2540
นายทรงกลด สรรพอาษา ผู้อำนวยการ 2540 – 2547
นายสมทัย แสนโครต ผู้อำนวยการ 2547 – 2549
นายนภดล ผดุงศรี ผู้อำนวยการ 2549 – 2558
ดร. ประยูร ยวนยี ผู้อำนวยการ 2558 – 2560
ดร. พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการ 2560 – ปัจจุบัน