ประวัติโรงเรียน

17 มี.ค. 2020

พ.ศ. 2499 ราษฎรอำเภอโพนพิสัยจำนวนหนึ่ง ได้ทำหนังสือคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียน วิสามัญศึกษาขึ้นที่อำเภอโพนพิสัย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นประกอบด้วย

 1. นายอรรถ พิสัยสวัสดิ์
 2. นายเพ็ง พิสัยสวัสดิ์
 3. นายฮี้ อึ้งตระกูล
 4. ส.ต.ต.เมือง วงษ์หาบุตร
 5. นายยวง พุฒแก้ว
 6. นายแสน พรมทะลือ
 7. นายบุง มงคลรัฐ
 8. นายเปลี่ยน มีฤทธิ์
 9. นายพิมพ์ ช่วยจันทร์

    ต่อมานายอำเภอโพนพิสัย คือ นายเสงี่ยม ราชเรืองบิน และศึกษาธิการอำเภอ คือ นายสัทธา อินทรพานิช ได้ทำการประชุมกรรมการ 9 คน และชาวบ้านหมู่บ้านจุมพล บ้านจอมนาง และบ้านวัดหลวง ที่ประชุมตกลงให้เอาที่ดินริมห้วยจอมนางเป็นที่ตั้งโรงเรียน ในเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เดือนมกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญขึ้นที่อำเภอโพนพิสัย โดยให้อำเภอเป็นผู้สร้างอาคารเรียนการสอนในระยะแรกให้ยืมครูประชาบาลมาช่วยทำการสอน 3 คน คือ

 1. นายประลอง ผดุงศรี ครูโรงเรียนจุมพลวิทยา (โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยปัจจุบัน)
 2. นายประมูล โพธินันท์ ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง
 3. นายคำเปลื้อง นุราช ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง

ต่อมาทางจังหวัดได้บรรจุครูอีก 2 คน คือ

 • นายสำรอง ถารี
 • นายสมหมาย โพธิ์ศรี (นายสุเมธี โพธิ์ศรี)

    วันที่ 5 มิถุนายน 2500 ทางจังหวัดได้ส่ง นายสำลี ผดุงศรี มารักษาตำแหน่งครูใหญ่พร้อมกันนั้น ได้ส่งครูยืมมาช่วยทำการสอน กลับโรงเรียนเดิม เริ่มทำการสอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2500 โดยเปิดรับนักเรียน ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 1 ห้องเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2500 ได้เปิดป้ายโรงเรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสหราษฎรังสรรค์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนโพนพิสัยวิทยาคม และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมพล จนเป็นชื่อในปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย