โครงการห้องเรียน MEP

ห้อง MEP (Mini English Program)

“ห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนกับห้อง English Program (EP) เพียงแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่า  อาจจะมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย”

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  จัดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP  สำหรับโปรแกรม วิทย์- คณิตศาสตร์

โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษา (Language proficiency) ทั้ง 4 ทักษะ การฟัง  การพูด

การอ่าน  และการเขียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR  Level จัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์และพลศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

   ให้มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

   ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

   ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้

   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   สูงขึ้น

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

   ให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงาน

   ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1.  กิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน MEP (เตรียมความพร้อม

   และปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ)

2. กิจกรรมค่าย English Camp  ในหรือนอกสถานที่

   โดยครูชาวต่างชาติ

3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

   เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

4. กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ก่อนสอบ

   (ติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบ O-net และ CEFR)

5. การสอบวัดความรู้ CEFR Online Test

   ** International Course ศึกษาดูงานต่างประเทศ

     สำหรับนักเรียน ม.3  (ผู้ปกครองสมทบค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตร

    ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษา

    อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ไม่ต่ำกว่า 3.00 

3.  เป็นโสด  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี

4.  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

    ตลอดหลักสูตร