ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

อินทิพร   จิรฐานิด

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

จันทนา   กลมาศ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

ศิริรัตน์   บุญตา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

บุษบา   เตชะศิรินุกูล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

พิมลจันทร์   กิตติรัตนบุตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมร   มาลา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กัญญา   โยธิกุล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุริชัย   โคดเมือง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนติ   บุญพิมล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จินตนา   โนนวงศ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนภณ   อุ่นวิเศษ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นันทิยาวรรณ   สรสิทธิ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กาญจนา   ทองจบ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อรัญญา   บริจาค

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธพงษ์   โฮมหงษ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

อานุ   พลทะรักษา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

อนุชาติ   ทองจบ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

นำนภา   บุญสอน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

ปฎิพัทธ์   บูชากุล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

ยาจิตร์   เบนเนตต์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

การงานอาชีพ