ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

จีรวัฒน์   ศรีชัยชนะ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

มยุรี   สุวรรณรอด

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

วรรณภา   ต่อติด

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

ลักษณา   ทองแสน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

ธนาภา   คูโพนทอง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สงกรานต์   ภาคี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

ประนอม   เคหฐาน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สุขศึกษา พลศึกษา

วรรณรัตน์   อินพินิจ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

กาญจนสุดา   ไชยเพ็ชร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

ธนากร   ทองธิราช

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

พลกฤษณ์   รอดถาวร

ครู

ชำนาญการ

คณิตศาสตร์

มัณฑนา   ศรีสุจันทร์

ครู

ชำนาญการ

คณิตศาสตร์

สุภลักษ์   เสมอสมัย

ครู

ชำนาญการ

ภาษาต่างประเทศ

เนตรพรรณตรีรัตน์   ต้นจาน

ครู

ชำนาญการ

ภาษาต่างประเทศ

สกาวรัตน์   หริมเทพาธิป

ครู

ชำนาญการ

ภาษาต่างประเทศ

หนึ่งฤทัย   อุเทศ

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จันทร์เพ็ญ   พุทธิวงศ์

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาณุ   บุตรวิเศษ

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกศรินทร์   ดีแสน

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลนิกร   สุกรรณ์

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี