ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

จิราภา   ศิลาคม

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำพัน   โอตาคาร

ครู

ชำนาญการ

สุขศึกษา พลศึกษา

ณัฐพงษ์   ภูชมศรี

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

ปานตะวัน   ประวิเศษ

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

กุลชา   เทศศรีเมือง

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

บรรพต   รู้เจนทร์

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

วรรณิศา   ลีเพ็ญ

ครู

ชำนาญการ

การงานอาชีพ

กนิฎฐา   ธนุการ

ครู

ชำนาญการ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

บุษกร   โยธาฤทธิ์

ครู

ชำนาญการ

ภาษาไทย

ไพลิน   ประเสริฐศรี

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉัตรชัย   ลาสิทธิ์

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมบัติ   ตันนารัตน์

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประภาขวัญ   สะวิสัย

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุรชัย   สุกใส

ครู

ชำนาญการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประครอง   ดวงแก้ว

ครู

ชำนาญการ

สุขศึกษา พลศึกษา

วรรณภา   ธรรมขันธ์

ครู

ชำนาญการ

สังคมศึกษา

รัตติยา   ศรีจันทร์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

อาริยา   กองธรรม

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ภัสภูมิ   กิตติรัตนบุตร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิริรัตน์   ก้านกิ่งคำ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี