ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

ธนิยา   ธรรมวิเศษ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุพิณ   ผิวขาว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

อัชรา   สุวรรณรอด

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

สุกัญญา   ราศรี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

เบญจมาศ   แจ่มทุ่ง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

รุ่งอรุณ   เพ็ญกุลกิจ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

ปัทมา   คำภูแก้ว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

ฉัตรียา   ปัจจวงษ์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

มยุรี   สุวรรณโก

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

เสาวณี   ทินรัตน์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

พัฒนาการ   ศรเสนา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

พิมลรัตน์   สร้างช้าง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

อภิญญา   มะธุผา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

กนกวรรณ   พิลาบุตร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

ณิชตา   อังกุรอัชฌา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

วรัญชรี   มั่นสนธิ์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ธารวิมล   อุ่นวิเศษ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

รัชฎาภรณ์   สีหาภูธร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ปิยดา   สุวรรณจิต

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

วิชชุดา   อิ่มเดชา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ