ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

ธิดาภรณ์   จันทราเสาวี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

วิสาขา   สุดสงคราม

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทอดศักดิ์   ไตรแก้ว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุดารัตน์   เอนกนันท์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ญานิกา   รอดถาวร

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุพัตรา   แก้วคำสอน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศุภรดา   สอนสุภาพ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดือน   โสภากุล

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทรงวุฒิ   บุษดี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สุขศึกษา พลศึกษา

ดลฤดี   โนนสุรัตน์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สุขศึกษา พลศึกษา

ชิตณรงค์   การไร่

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สุขศึกษา พลศึกษา

ณัฐพงศ์   น้อยลา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

สกาวเดือน   กางทอง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

ลัดดาวรรณ   แก้วม่วง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

วิกันดา   ผันผ่อน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

รชฏ   ทรงคาสี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

ชลธิชา   กลมเกลียว

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

สิรินทรา   ดีมาก

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

วิทวัส   คำชมภู

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

ทวิชัย   ผาน้ำคำ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ