ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

พีรภัทร   สัตยาธิฐาน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

วสันต์   ชัยโสม

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

กัมปนาท   ภานนท์

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

ลักขณา   คลังแสง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

นิภาพร   กุลสุข

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

สุมิตรา   โคตรปัญญา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

นิธินาถ   สรรพอาสา

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

เกษราภรณ์   ปัญยาง

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

ทิพย์สุคนธ์   สมรูป

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

จรุงจิต   นาคเสน

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

พรนิภา   ปัญหาไชย

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

ปรียาอร   สาริสี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

สมปรารถนา   พลายบุญ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

มนิดา   อันภักดี

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

อะธิดา   แสงอรุณ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ต้น   ทองจบ

ครู

ไม่มีวิทยฐานะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชินโชติ   ศรีคำภู

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

วาลิกา   พิลาชาติ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

กนกวรรณ   วงศ์ศิริยานนท์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ฉภิญญา   ทีสี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ