ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

อุษา   ควรคำ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

วีรวัฒน์   การเมือง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คมสันต์   เอกศิริ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธีรพล   พงษายอยคำ

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดวงสุดา   อุ่นอก

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

อุราวรรณ   อินทะวงษ์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

นพรัตน์   โคตรพัฒน์

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

มณี   เกษานุช

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

การงานอาชีพ

ศุภชัย   โสวัน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

ธวัชชัย   บัวพรมมี

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

สุทธิศักดิ์   บัวจาน

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

ปรารณี   จันทะแจ่ม

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาไทย

พรรวินท์   ฤทธิ์สว่าง

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จีรวรรณ   นาชัยยา

ครูผู้ช่วย

ไม่มีวิทยฐานะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มานิตา   ขาวผ้วน

ครู (พนักงานงานราชการ)

ไม่มีวิทยฐานะ

สังคมศึกษา

อติวิชญ์   เคหฐาน

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

คณิตศาสตร์

ประไพพัตร   ศรีสุขพันธ์

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

บุญสิตา   นาเหนือ

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

เจนจิรา   สร้างนานอก

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ปรรณพัฒน์   ทองแท้

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี