ข้อมูลบุคลากร

4 เม.ย. 2020

ภารดี   ศรีสมบูรณ์

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วรวุฒิ   วิเศษสุนทร

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชญานนท์   ศรีกวนชา

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรวิทย์   ตาลน้อย

ครู (อัตราจ้าง)

ไม่มีวิทยฐานะ

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นภาพร   สนิทบรรเลง

บรรณารักษ์

ไม่มีวิทยฐานะ

อาเซท โอมาร์   มาลิม

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

เทสสิ โบทาลี   กิโม

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

เฟอร์ลิน จอย   บาลาออย

วิทยากร

ไม่มีวิทยฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

พรพรรณ   อินทจักร์

พยาบาล

ไม่มีวิทยฐานะ

ธนิพรรณ์   อันทรง

ครูธุรการ

ไม่มีวิทยฐานะ

ภรภัทร   ศรีศิลป์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

ไม่มีวิทยฐานะ