ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน”

#จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ

#ให้บริการยืม – คืน

#จัดหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้

#จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ

#จัดซ่อมหนังสือ

#คัดแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่เพื่อนำไปลงทะเบียน