รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562