โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี

1. บรรยากาศดี

2. หนังสือดี

2.1 หนังสือจัดซื้อ

2.2 หนังสือบริจาค วันที่ 4 กันยายน 2562 งานห้องสมุดได้รับหนังสือจากบริษัทเดอะคีย์ แมกกาซีน เอเจนซี่ จำกัด จำนวน 33 เล่ม เป็นเงิน 6,000 บาท

3. บรรณารักษ์ดี นางสาวนิภาพร กุลสุข บรรณารักษ์ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ” การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย