โครงการอบรมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้จัด”โครงการอบรมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน ก่อนการสอบวัดระดับทางภาษา และพัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทางภาษาจีน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเจ้าของภาษา Miss Zhu Haihan จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น