Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอน

การขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอน

ส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน

ส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน