หมวดหมู่: รับสมัครนักเรียน

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรั […]

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกและร […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนอนการรับสมัครนักเรียน […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนอนการรับสมัครนักเรียน […]

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้ […]

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(TEP : Tarent Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน […]