Category: เผยแพร่ผลงานวิจัย

การใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลของวิธีการสอนโดยใช้แอพลิเคชันคาฮูท (kahoot) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาจำนวนสมาชิกของเซต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง กล่องบรรจุภัณฑ์กันกระแทกวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning โดยใช้กระบวนการ Five Step : QSCCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเซตและผลต่างระหว่างเซต

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning โดยใช้กระบวนการ Five Step : QSCCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเซตและผลต่างระหว่างเซต

วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ Social Media For Education (SMEDU)

วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ Social Media For Education (SMEDU)

รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้คิด เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้คิด เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4