Category: กิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จั […]

Professional Learning Community

รายงานการประเมินตนเอง 2561

รายงานการประเมินตนเอง 2560

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน : งานห้องสมุดเปิดให้บริการหนังสือใหม่

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี

1. บรรยากาศดี 2. หนังสือดี 2.1 หนังสือจัดซื้อ 2.2 หนังส […]

อยรมวิจัยในชั้นเรียน29-30ส.ค. 62