โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563

งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เริ่ม มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับสมุดบันทึกการอ่าน

Read more

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี 2562

1. บรรยากาศดี 2. หนังสือดี 2.1 หนังสือจัดซื้อ พฤษภาคม 2562 งานห้องสมุดได้จัดซื้อหนังสือใหม่ จำนวน 533 เล่ม เป็นเงิน 100,000 บาท 2.2 หนังสือบริจาค วันที่ 4 กันยายน

Read more

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Read more

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Read more