โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

Read more

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จัดทำสื่อสร้างสรรค์ #เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ #ให้บริการยืม – คืน #จัดหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ #จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ #จัดซ่อมหนังสือ #คัดแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่เพื่อนำไปลงทะเบียน

Read more

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี

1. บรรยากาศดี 2. หนังสือดี 2.1 หนังสือจัดซื้อ 2.2 หนังสือบริจาค วันที่ 4 กันยายน 2562 งานห้องสมุดได้รับหนังสือจากบริษัทเดอะคีย์ แมกกาซีน เอเจนซี่ จำกัด จำนวน 33 เล่ม เป็นเงิน

Read more