ประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2499 ราษฎรอำเภอโพนพิสัยจำนวนหนึ่ง ได้ทำหนังสือคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียน วิสามัญศึกษาขึ้นที่อำเภอโพนพิสัย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นประกอบด้วย นายอรรถ พิสัยสวัสดิ์ นายเพ็ง พิสัยสวัสดิ์ นายฮี้ อึ้งตระกูล ส.ต.ต.เมือง วงษ์หาบุตร นายยวง พุฒแก้ว นายแสน พรมทะลือ นายบุง มงคลรัฐ

Read more

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (อังกฤษ : Chumpholphonphisai School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโพนพิสัยและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตราประจำโรงเรียน : ป้อมปราการ และหมวกดาบไขว้ คติพจน์ : ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี อัตลักษณ์ : ผมสั้น ยกมือไหว้ แต่งกายดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ คำขวัญโรงเรียน : เรียนรู้ดี ขยัน ประหยัด

Read more