กดไลค์ กดแชร์ให้โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

Read more

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จัดทำสื่อสร้างสรรค์ #เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ #ให้บริการยืม – คืน #จัดหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ #จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ #จัดซ่อมหนังสือ #คัดแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่เพื่อนำไปลงทะเบียน

Read more

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี

1. บรรยากาศดี 2. หนังสือดี 2.1 หนังสือจัดซื้อ 2.2 หนังสือบริจาค วันที่ 4 กันยายน 2562 งานห้องสมุดได้รับหนังสือจากบริษัทเดอะคีย์ แมกกาซีน เอเจนซี่ จำกัด จำนวน 33 เล่ม เป็นเงิน

Read more

กิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุด

งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความ ความเข้าใจในการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับพื้นฐาน เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการค้นสารสนเทศจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับริการให้สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับและมารยาทห้องสมุด

Read more