หมวดหมู่: งานห้องสมุด

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จั […]

Professional Learning Community

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน : งานห้องสมุดเปิดให้บริการหนังสือใหม่

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 3 ดี

1. บรรยากาศดี 2. หนังสือดี 2.1 หนังสือจัดซื้อ 2.2 หนังส […]

งานบริการห้องสมุด

#บริการนักเรียน #บริการครู #บริการชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

#”กระเช้ารักการอ่าน” #”หนังสือ” […]

กิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุด

งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการจ […]