Category: ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จัง […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

การลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

Social Distancing สำหรับเด็กวัยเรียน

Social Distancing สำหรับเด็กวัยเรียน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ห่างไกลโควิด-19

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19