การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ และได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ. โล่ประทานสมเด็จพระสังฆราช. โครงงานคุณธรรม ม. ปลาย โล่รางวัลระดับประเทศ. บรรยายธรรม. ม.ต้น รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวศุภชิยา วงษ์หาบุตร นางสาวดาราวรรณ วันงามวิเศษ นางสาวกัญญาภัค เทียมนาก

Read more

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Read more