หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

Social Distancing สำหรับเด็กวัยเรียน

Social Distancing สำหรับเด็กวัยเรียน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ห่างไกลโควิด-19

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การรับ ปพ.1 และปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การรับ ปพ.1 และปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่ […]

6 เมษายน วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ […]

“แก้ไข” เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศ “แก้ไข” เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562