โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

Read more

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จัดทำสื่อสร้างสรรค์ #เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ #ให้บริการยืม – คืน #จัดหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ #จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ #จัดซ่อมหนังสือ #คัดแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่เพื่อนำไปลงทะเบียน

Read more

การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ และได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ. โล่ประทานสมเด็จพระสังฆราช. โครงงานคุณธรรม ม. ปลาย โล่รางวัลระดับประเทศ. บรรยายธรรม. ม.ต้น รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวศุภชิยา วงษ์หาบุตร นางสาวดาราวรรณ วันงามวิเศษ นางสาวกัญญาภัค เทียมนาก

Read more