Category: ประกาศ

การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)

| 8 ม.ค. 2021

ตามที่ได้มีการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 แล้วนั้น

การลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

| 19 ธ.ค. 2020

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 14 ก.ค. 2020

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

| 30 มิ.ย. 2020

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 12 ห้อง ดังนี้

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| 30 มิ.ย. 2020

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 17 ห้อง ดังนี้

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจะดำเนินการ การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 เมื่อเปิดภาคเรียน

| 22 มิ.ย. 2020

ด้วยเหตุการณ์ปัจจับันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป

เรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1-10

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยเรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียน ม.4 ลำดับที่ 1 – 10 ให้มารับมอบตัวในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.1

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.1