ข้อมูลทั่วไป

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (อังกฤษ : Chumpholphonphisai School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอโพนพิสัยและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

  • ตราประจำโรงเรียน : ป้อมปราการ และหมวกดาบไขว้
  • คติพจน์ : ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
  • อัตลักษณ์ : ผมสั้น ยกมือไหว้ แต่งกายดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ
  • คำขวัญโรงเรียน : เรียนรู้ดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  • สีประจำโรงเรียน :             น้ำเงิน – เหลือ
ดอกปาริชาต
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกปาริชาต

แผนผังโรงเรียน