แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระเดียรติพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว