ปิดภาคเรียนที่ 1

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
CHUMPHOLPHONPHISAI SCHOOL
หมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ : 042471051 โทรสาร : 042471050

การแสดงความเห็นถูกปิด