กิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุด

งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความ ความเข้าใจในการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับพื้นฐาน เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการค้นสารสนเทศจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับริการให้สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับและมารยาทห้องสมุด