การประเมินหลักสูตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1) นักเรียน ม.ต้น 2) นักเรียน ม.ปลาย 3) ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น 4)ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย และ 5) ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดยสามารถเข้าไปทำแบบประเมินโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างตามกลุ่มของท่าน ขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ

ประเมินหลักสูตร โดย นักเรียน ม.ต้น
ประเมินหลักสูตร โดย นักเรียน ม.ปลาย
ประเมินหลักสูตร โดย ผู้ปกครอง ม.ต้น
ประเมินหลักสูตร โดย ผู้ปกครอง ม.ปลาย
ประเมินหลักสูตร โดย ครู