การรับ ปพ.1 และปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3