ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564