ประกาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบไปหลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน ๑ ราย ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยและเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙)