ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบรับรองการรับเงินสนับสนุนเยียวยา 2,000 บาท