รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559

นางสาวสุภัทรา ชาวสวย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559