สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ที่อยู่เลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้