แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

เนื่องด้วยโรงพยาบาลโพนพิสัย แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนไปรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ที่โรงพยาบาลโพนพิสัย โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนดังนี้

  • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นักเรียน ม.3/1 – 3/8
  • วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นักเรียน ม.3/9 – 3/16

เอกสารต้องเตรียมไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่

  1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
  2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

หมายเหตุ นักเรียนสมารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อรับได้ที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกุลชา เทศศรีเมือง 08  1574  1798