แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019