แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทำแบบประเมิน

Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh_Srk8xQQTTryOmDtpjN8TYBqBe0I8fR2E3iahnmvLA1KBQ/viewform

ตัวอย่างแบบประเมิน